Algemene voorwaarden

DEFINITIES

Wie zijn ”wij”: Quick Brown Foxes BV, de besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te Maastricht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72235748, hierna te noemen “wij”.

Diensten: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die wij aanbieden zoals omschreven op onze website onder de begrippen Be, Act en Tell. Dit houdt o.m. in: adviesverlening i.v.m. bedrijfsorganisatie, -identiteit en -uitstraling, grafisch design en ontwikkeling van digitale applicaties.

JURIDISCHE VERHOUDING

Enkel deze Algemene Voorwaarden en de Offerte(s) beheersen de contractuele relatie tussen jou en ons (‘Contract’).
Het Contract komt tot stand vanaf jouw aanvaarding van de Offerte(s). Hierdoor erken je zowel de Offerte(s) als deze Algemene Voorwaarden grondig voorafgaand te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk aanvaard, en tevens voldoende te zijn ingelicht over het ontwerp en de doelstelling van de Offerte(s).

UITVOERING

Wij verbinden ons ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten, handelen artistiek vrij binnen de overeengekomen opdracht en zijn enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt.

In het kader van onze dienstverlening wordt er een planning, o.a. met milestones en afstemmomenten, overeengekomen. Jij verbindt je ertoe om je in dit verband beschikbaar op te stellen en deze planning – naar alle redelijkheid – te respecteren. Bij gebrek hieraan, erken je dat de uitvoering van het Contract vertraging kan oplopen, waarbij – ingeval van ernstige vertraging – de mogelijke bijkomende kosten die hieruit vloeien aan jou gefactureerd kunnen worden.

In elk stadium van de uitvoering bezorg jij ons tijdig alle gegevens die wij noodzakelijk beschouwen voor het uitvoeren van het Contract.
Indien deze nodige gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van het Contract op te schorten en/of de uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten aan jou te factureren.

Ontwerpen i.h.k.v. onze diensten (buiten ontwikkeling digitale applicaties)

Binnen projecten bezorgen wij schriftelijk (bv. per e-mail, WhatsApp, BaseCamp,…) ontwerpen met het oog op controle, nazicht en bespreking, met jouw engagement om elk ontwerp grondig te controleren en zo spoedig mogelijk – en uiterlijk binnen de tien (10) kalenderdagen – opmerkingen, bedenkingen of akkoord per e-mail mee te delen. Per project is er telkens één correctieronde inbegrepen in de overeengekomen prijs. Bijkomende correcties worden beschouwd als meerwerken (zie punt 12). Fundamentele wijzigingen naar inhoud en stijl t.o.v. de oorspronkelijke briefing worden tevens als meerwerken aanzien (zie punt 12). Gedurende de correctieperiode is het niet toegestaan om het opgeleverde te gebruiken voor productieve of operationele doeleinden. Desgewenst, doch op eigen kosten, wordt er een proefdruk bezorgd.

Zodra er overeenstemming is over het ontwerp en de wijze van oplevering, is er geen aanpassing of herroeping van het ontwerp meer mogelijk, behoudens onderling en schriftelijk akkoord.

Ontwikkeling van digitale applicaties

Na oplevering vangt een testperiode van dertig (30) kalenderdagen aan. Indien de softwareprogrammatuur bij gedeelten wordt geleverd, zal voor elk deel dezelfde procedure van aanvaarding worden gehanteerd, zoals hierna omschreven.

Jij verbindt je ertoe om de testen met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uit te voeren en de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan ons te rapporteren. Ingeval van fouten, verwittig je ons hiervan schriftelijk binnen de tien (10) kalenderdagen. Wij zullen het afgekeurde dan naar het best vermogen herstellen. De software zal als onherroepelijk aanvaard worden beschouwd ofwel indien je ons dit schriftelijk meedeelt ofwel bij het verstrijken van de testperiode zonder dat jij een fout hebt gemeld ofwel op het moment dat de in het testrapport genoemde fouten zijn hersteld. Van een fout is alleen sprake indien jij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Wij hebben het recht om verdere prestaties op te schorten totdat jij een schriftelijke goedkeuring hebt gegeven van de te testen resultaten voor het betreffende deel of in de betreffende fase. Gedurende de testperiode, is het niet toegestaan om het opgeleverde te gebruiken voor productieve of operationele doeleinden. Aanvaarding mag niet worden onthouden voor kleine fouten die de operationele of productieve ingebruikname niet in de weg staan. Het niet aanvaarden van een deel of in een bepaalde fase laat de aanvaarding van een eerdere fase of een ander deel onverlet.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor het verlies of de schade aan gegevens. Je dient voldoende en kwalitatieve back-ups te nemen, om enig verlies of schade aan de gegevens te voorkomen. 

Wij hebben het recht beroep te doen op onderaannemers.

PRIJS

De prijzen voor de Diensten worden bepaald in de Offerte(s). De opgegeven prijzen zijn vermeld in euro, exclusief BTW, gelden enkel voor de desbetreffende opdracht en zijn maar geldig voor een periode van dertig (30) kalenderdagen.

Er wordt ofwel een forfait prijs ofwel een prijs in regie overeengekomen. Indien een forfait prijs is overeengekomen, worden de werken die niet voorzien zijn in de Offerte(s) en in samenspraak met jou werden uitgevoerd, aanzien als meerwerk en afgerekend aan een regieprijs zoals op dat moment gangbaar is. Een voorbeeld van meerwerk zijn extra correcties of fundamentele wijzigingen naar inhoud en stijl t.o.v. het oorspronkelijke projectcanvas.

De overeengekomen prijzen worden periodiek gefactureerd. Alle betalingsverplichtingen zijn niet te annuleren en betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

FACTUURVOORWAARDEN

Betaling van de door ons gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. De factuur wordt met jouw akkoord, elektronisch (per e-mail) verzonden.

Bij overschrijding van de betaaltermijn hebben wij het recht wettelijke (handels)rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening en een standaardvergoeding van minimaal € 40,00. Bij niet tijdige of uitblijvende betaling van jou als opdrachtgever komen alle kosten veroorzaakt door buitengerechtelijke incasso- en /of rechtsmaatregelen voor rekening van jou.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel het Contract als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.

In geval van betwisting, dienen onze facturen d.m.v. een aangetekende brief te worden geprotesteerd binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Bij verlies van kredietwaardigheid (faillissement, aanvraag surceance van betaling of de dreiging daarvan) worden alle nog niet vervallen factureren onmiddellijk opeisbaar en mogen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, elke aanvaarde bestelling kosteloos annuleren.

KLACHTEN

Elke klacht, buiten de in artikel 8 en 9 vermelde periodes, dient binnen de veertien (14) kalenderdagen schriftelijk te worden meegedeeld nadat een vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.

Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling van de vervallen facturen kan geëist worden. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig werden gemeld, hebben wij de keuze deze gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen. Elke vordering in rechte dient  door jou, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij verbinden ons ertoe de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegde regels en verplichtingen na te leven.

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke van de volgende persoonsgegevens, nodig voor ons klantenbeheer en de uitvoering van het Contract: bedrijfsnaam, voornaam, naam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer en e-mailadres. Tevens zullen deze gegevens, met jouw toestemming, gebruikt worden voor de verzending van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de respectievelijke doeleinden. Je hebt binnen het kader van de bovenstaande wetgeving het recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens, op beperking van de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt, in de gevallen zoals bepaald in de bovenstaande wetgeving, het recht bezwaar te uiten tegen de verwerking. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

INTELLECTUELE EIGENDOM (GEBRUIKSRECHT KLANT)

Je erkent en aanvaardt dat alle rechten van intellectuele eigendom m.b.t. de Diensten, de ontwerpen, tekeningen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van het Contract, dan wel die daaruit voortvloeien, uitsluitend berusten bij ons of onze leveranciers. Je verbindt je ertoe niets te ondernemen dat hieraan afbreuk zal doen.

De levering/uitvoering van de Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. Wij zijn en blijven de eigenaar van de Dienst(en)en hieruit vloeiende producten/resultaten.

In ruil voor de betaalde vergoeding krijg je een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht m.b.t. (het product/resultaat uit) de geleverde Diensten ten behoeve van je eigen onderneming voor de overeengekomen doelstelling(en), duurtijd en reikwijdte. Is er omtrent de doelstelling niets schriftelijk vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik als de overeengekomen gebruikswijze. Voor ruimer gebruik, hergebruik of latere adaptaties in hetzelfde medium of andere media dient opnieuw onze schriftelijke toestemming verkregen te zijn, bij gebreke waaraan dit niet toegelaten is.

Het is niet toegestaan (het product/resultaat uit) de geleverde Diensten te verkopen, te verhuren of eender welke rechten te verlenen aan derden (ook niet i.h.k.v. een overdracht ten algemene titel) of – behoudens wettelijke uitzonderingen – geheel of gedeeltelijk aan te passen, tenzij mits ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

De orginele ontwerpen, zetwerk, clichés, broncode van onze programmatuur, enz. worden nooit ter beschikking gesteld.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoort het niet tot onze opdracht om onderzoek uit te voeren naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de uitvoering van het Contract.

AANSPRAKELIJKHEID

Enkel jij bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door jou bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.

Wij garanderen niet dat de softwareprogrammatuur zonder onderbreking of fouten functioneert. Je aanvaardt dat onderbrekingen en fouten het gevolg kunnen zijn van invloeden van buitenaf, waarover wij geen vat hebben of die het gevolg kunnen zijn van je eigen keuzes qua infrastructuur, apparatuur en dergelijke meer.

Wij zijn, behoudens bedrog, opzet of zware fout, niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die veroorzaakt is en/of verband houdt met de Diensten.

Ingeval wij aansprakelijk zijn voor enige fout of bewuste roekeloosheid, dan zijn wij vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk is, bedraagt de schadevergoeding waartoe wij aansprakelijk kunnen zijn, wat ook de oorzaak is, de aard of het voorwerp van de vordering, maximaal 50% van de betreffende factuurwaarde. Indien je aanspraak meent te kunnen maken op zulke vergoeding, dien je de gebreken en schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen.

Het is niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen, louter omwille van (beweerde) schade.

Voor wat betreft de producten en/of diensten van derde leveranciers, aanvaard je dat onze aansprakelijkheid overeenkomt in de mate (zo uitgebreid en zo beperkt) dat de derde leveranciers hiervoor hun aansprakelijkheid aanvaarden.

SLOTBEPALINGEN

Het Contract omvat de volledige overeenkomst m.b.t. het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen.

De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. Een eventueel in gebreke blijven van ons om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze voorwaarden kunnen impliceren.

Op alle geschillen tussen partijen is steeds Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Maastricht is exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

Wij zijn gerechtigd om:

in promotie te verwijzen naar onze samenwerking als een referentie; in het werk te signeren en/of de naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, beeld of op een aankondiging of titelrol die betrekking heeft op de Diensten.

Versie 12.2019

More fox tales

Good communication may not solve all your problems, but bad communication sure won’t help you fix them.

 1. Vacature projectmanager

  Wij zoeken een vos met strepen. Een vos met strepen, ook wel ‘onze nieuwe project manager’ genoemd, is een zeldzaam dier. Past deze jobomschrijving bij jou, dan ben je er een. Lees verder.

 2. Fox tales #4

  Tell it like it is

 3. Branding is a personal business

  Brands are living things. Their reason for existing and adapting to changing client needs, is closely connected to the people behind them.

 4. Not choosing is still a choice

  When your brand needs refocus, making choices is the first step.

 5. Fox tales #3

  Back-yard developers and other UXGet in touch